ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Adatkezelő – összhangban a szabályzattal – jelen melléklet alapján részletezi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezeléseket. Az adatkezelések nyilvántartása az alábbi rendszerben történnek: érintettek köre

cél megjelölése jogalap megjelölése kezelt adatok köre és célja érintett tevékenység leírása adatkezelés időtartam adatkezelés módja adatkezelés forrása adatközlés profilalkotás

A *-gal jelölt adatokkal az érintett az adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.


Információkérés, kapcsolattartás

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
 2. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek kapcsolattartásra.
 3. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
  – név*
  azonosítás
  – levelezési cím
  kapcsolattartás
  – e-mail cím vagy telefonszám vagy
  kapcsolattartás
  – kérdés tartalma válaszadás
 5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel az adatkezelő szolgáltatásairól, vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
  2. Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton – eljuttatja.
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
 6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információkéréshez, információ adásához joghatás (megrendelés, szerződéskötés) fűződik, adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Időpont egyeztetés

 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép és az adatkezelőtől – szállítmányozási szolgáltatás megrendeléséhez vagy teljesítéséhez – időpontot egyeztet, foglal.
 2. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy adatkezelőtől időpont biztosítása, amely során személyesen egyeztethetnek szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
 3. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. A kezelt adatok köre:
  Név azonosítás
  telefonszám vagy e-mail cím*
  kapcsolattartás
  időpont* szolgáltatás biztosításához
  szükséges
 5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az adatkezelővel időpontot. Adatkezelő az időpont egyeztetés során az adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban vagy írásban megerősíti.
  2. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül adatkezelő vele a szolgáltatás teljesítése érdekében kapcsolatba lépjen.
 6. Adatkezelés időtartama:
  1. 6 hónap, vagy
  2. abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Ajánlatkérés szállítmányozási szolgáltatás díjára vonatkozóan

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
 2. Cél: adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy ajánlatot kérjenek megfelelő szállítmányozási szolgáltatás díjára és egyéb lényeges körülményeire vonatkozóan.
 3. Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Kezelt adatok köre és célja:
  név*
  azonosítás
  telefonszám kapcsolattartás
  e-mail cím vagy levelezési cím* kapcsolattartás
  kérdés/kérés tartalma* válaszadás
  szállítmányozási adatok* ajánlatadáshoz szükséges
  szolgáltatás részletei ajánlatadáshoz szükséges
  ajánlat érvényességi ideje adatkezeléshez érvényessége
 5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az adatkezelő részére és ajánlatot kér.
  2. Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
 6. Adatkezelés időtartama
  1. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, az ajánlatot 1 évig kezeli.
  2. Ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy a fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adatközlés harmadik személy felé

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak harmadik személy részére történő továbbításához hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.
 2. Cél: szállítmányozási szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelő az érintett személyes adatait meghatározott céllal továbbíthatja a megfelelő szolgáltatás érdekében partnere, hatóság vagy más címzett részére.
 3. Jogalap:
  1. szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges, vagy
  2. jogszabály alapján kötelező.
 4. Kezelt adatok köre:
  név*
  azonosítás
  hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt
  hozzájárulás teljesítéséhez
  személyes adat* szükséges
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Adatkezelő érintett írásbeli hozzájárulásával a meghatározott adatokat továbbítja címzett részére.
  2. Az adattovábbítás módját adatkezelő választja meg.
  3. Az a) ponttól eltérő más jogalap esetén adatkezelő egyidejűen tájékoztatja érintett az adattovábbításról.
 6. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig vagy – egyéb jogviszonyból fakadóan – addig az időpontig, amíg adatkezelő a személyes adatot kezeli.
 7. Adatkezelés módja: adatkezelő választása szerint elektronikusan vagy papír alapon.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: személyes adat harmadik személy részére közlése kerül. Adatkezelő szerződött partnerei jelen szabályzat függelékében kerülnek meghatározásra.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, ideértve az egyéni vagy társas vállalkozás, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is.
 2. Cél: adatkezelő az egyes (akár szállítmányozási szolgáltatáson kívüli) szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötése, kapcsolattartás.
 3. Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. b. pont)
 4. Kezelt adatok köre és célja:
  név*
  azonosítás
  képviselt szervezet neve* azonosítás
  telefonszám* kapcsolattartás
  e-mail cím* kapcsolattartás
  szerződés tárgya szerződés tartalmi eleme
  egyéb feltételek szerződés tartalmi eleme
 5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az adatkezelővel.
  2. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
  3. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban tudomásul veszi, megadott elérhetőségén keresztül adatkezelő vele kapcsolatba léphet a teljesítés részleteinek egyeztetésével, kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
 6. Adatkezelés időtartama:
  1. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,
  2. olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait a melléklet tartalmazza.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Banki, egészségpénztári adatokkal kapcsolatos adatkezelés
 1. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.
 2. Cél: pénzügyi teljesítés elősegítése. Adatkezelő munkabérek és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg munkatársai részére, partnerek és egyéb személyek felé történő pénzügyi kötelezettségei teljesítését banki átutalással teszi meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé.
 3. Jogalap: az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező. Ha érintett banki átutalással teljesít Adatkezelő felé, kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály.
 4. A kezelt adatok köre és célja
  számlabirtokos neve* azonosítás
  bankszámla száma* azonosítás, utalás
  közlemény* azonosítás
  összeg azonosítás
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
  3. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (számvitel) megbízott adatfeldolgozója.
 6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 7. Az adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik számára kerül közlésre: pénzügyi szervezet (bank), adatfeldolgozók.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.Fizetőkártyával kapcsolatos adatkezelés
 11. Érintettek köre: Adatkezelő alaptevékenysége teljesítésére alkalmazott munkatársai. körében, szolgáltatásának
 12. Cél: készpénzkímélő fizetési mód alkalmazása, mely kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében történik. Adatkezelő a rendszer használatával vásárláskor pénzfedezetet vagy azonnali készpénz hozzáférést biztosít munkatársai számára.
 13. Jogalap: az érintettek adatainak szerződés alapján kötelező.
 14. A kezelt adatok köre és célja
  számlabirtokos neve* azonosítás
  születés dátuma* azonosítás
  nemzetiség* azonosítás
  lakóhely* azonosítás
  igazolvány száma, érvényessége azonosítás
  telefonszám, e-mail* azonosítás
  rendszám* azonosítás
  összeg azonosítás
 15. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett előzetesen megadja személyes adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez.
  2. Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén a név és rendszám azonosítását követően, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket a szolgáltató részére történő banki átutalást végrehajtja.
  3. A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadja.
 16. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
 17. Az adatkezelés módja: elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
 18. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 19. Adatközlés: harmadik számára kerül közlésre: pénzügyi szervezet (Yes! Money
 20. Via Geretta, 6 6900 Paradiso Lugano, Svájc).
 21. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki az adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül álláshelyre pályázik, jelentkezik.
 2. Cél: jelentkezés és kapcsolattartás.
 3. Jogalap: kifejezett önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. b. pont).
 4. A kezelt adatok köre és célja:
  név* azonosítás
  szül. hely, idő azonosítás
  megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához szükséges
  különleges adat (egészségügyi adat) csak akkor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges
  tapasztalatok – korábbi munkahely
  neve és az ott eltöltött időszak*
  pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
  tapasztalatok – pozíció leírása* csak akkor, ha a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat
  iskolai végzettség* pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség
  idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka* csak akkor, ha a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges idegen nyelv ismeret
  csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához szükséges azönéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai
  csatolt motivációs levél ha az elbírálásához szükséges a motivációs levél
  adatok 6 hónapig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges
 5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Érintett az álláspályázat szerinti úton, módon eljuttatja adatait az adatkezelő részére. A jelentkezés papír vagy elektronikus levél alapon történik.
  2. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és ez alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.
  3. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, és külön, bizonyítható módon kérték. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.
 6. Adatkezelés időtartama:
  1. Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását követő 6 hónapig jogos érdekből, azaz bizonyítani legyen képes, ha az vele szemben eljárást kezdeményeznek egyenlő bánásmód megsértése miatt.
  2. felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy
  3. érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre. A pozícióra kiválasztott érintett jogszabályban meghatározott adatait az a könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja (WHC Consulting Kft.), amelyről tájékoztatja az érintetteket.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Munkatársak, tisztségviselők adatainak nyilvántartása
 1. Érintettek köre: munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén kezelt természetes személyek adatai.
 2. Jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés:
  1. 2012. évi I. törvény;
  2. 1997. évi LXXX. törvény 46. § (2) bekezdés
  3. 2017. évi CL. törvény, Nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
 3. Cél: jogszabályban megfogalmazott kötelezettség foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony körében. teljesítés egyszerűsített
 4. Kezelt adatok köre:
  állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony, választott tisztségviselői jogviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok. Megbízás esetén: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye. Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkáltató (megbízó) adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:
  érintett képmása Adatkezelő marketingje érintett önkéntes hozzájárulása
  gyermek(ek) neve(i) családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez jogi kötelezettség teljesítése
  gyermek(ek) születési ideje(i) családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez jogi kötelezettség teljesítése
  gyermek(ek) TAJ száma(i) családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez jogi kötelezettség teljesítése
  gyermek(ek) adóazonosító jele(i) családi kedvezmény igazoláshoz, pótszabadság igénybevételhez jogi kötelezettség teljesítése
  gépjármű forgalmi rendszáma utazási költségtérítéshez jogi kötelezettség teljesítése
  kötelező biztosítási kötvény kiküldetési rendelvényhez jogi kötelezettség teljesítése
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető. Adatkezelő okmányokat nem másol, sokszorosít.
  2. A tudomásulvételt követően, érintett meghatározott jogviszonyt létesít az adatkezelővel
  3. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.
  4. Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.
 6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a jogviszony lezárása naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, iratokat nem selejtezi.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Érintett személyes adatainak kezelését jogviszony létrejöttekor megismeri, arról külön nyilatkozat ad át.
 9. Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Munkabaleseti jegyzőkönyvvel kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden munkatárs, aki munkába jutás vagy munkavégzés közben balesetet (munkahelyi baleset) szenved.
 2. Cél: az érintettek azonosítása, kapcsolattartás, valamint a balesettel kapcsolatos jogi lépések megtétele
 3. Jogalap: jogszabályon alapuló adatkezelés, vagy ha az nem értelmezhető az érintett érdeke vagy létszüksége.
 4. A kezelt adatok köre:
  érintett sérült neve* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  születéskori név* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  születési helye* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  születés időpontja* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  állampolgársága* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  anyja neve* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  állandó lakcíme* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  Személyi igazolvány száma* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  baleset időpontja* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  baleset helyszíne* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  kerül felhasználásrabaleset részletes leírása* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  sérülés típusa, sérült testrész* baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  Tanúk neve, címe baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
  Megjegyzés, egyéb külső beavatkozás baleseti jegyzőkönyv kitöltése során kerül felhasználásra
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Adatkezelő a baleset bekövetkeztét követően haladéktalanul baleseti jegyzőkönyvet vesz fel az érintett (amennyiben lehetséges) közreműködésével.
  2. Adatkezelő kapcsolatot tart a balesetet szenvedett érintettel.
 6. Adatkezelés időtartama: baleset bekövetkeztétől számított 5 év.
 7. Adatkezelés módja: papír alapon, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: baleseti jegyzőkönyvet és így annak adattartalmát:
  1. a sérültnek, halála esetén közeli hozzátartozójának;
  2. a munkabaleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek;
  3. a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek;
  4. a munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Közgyűlésekkel kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden tag, munkatárs, illetve bárki, aki részt vesz az Adatkezelő operatív működésében.
 2. Cél: Adatkezelő működését (ülések, találkozók, taggyűlés, stb.) adminisztratív oldalról jelenléti ívek, jegyzőkönyvek elkészítése. Jogszabályban megfogalmazott működési környezet fenntartása.
 3. Jogalap: Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésén (vagy Adatkezelő jogos érdekén) alapul.
 4. Kezelt adatok köre:
  érintett neve*
  azonosítás
  beosztása azonosítás/megszólítás
  e-mail cím kapcsolattartás
  telefonszám kapcsolattartás
  időpont későbbi bizonyíthatóság
 5. Adatkezeléssel folytatott tevékenység: jogszabályban előírt és adatkezelő jogos érdeke alapján összehívott taggyűlések levezetéséhez jegyzőkönyv készítése, jelenléti ívvel, előterjesztésekkel.
 6. Adatkezelés időtartama:
  1. nem leselejtezhető iratokat az Adatkezelő 15 évig tárolja, majd átadja a levéltárnak jogszabály alapján.
  2. Leselejtezhető adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a keletkezéstől számított 5 év, azonban ha a dokumentum számviteli bizonylat kiállításának alapja, az adatkezelés ideje 8 év.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: tag részére kerülhet közlésre.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Foglalkozás egészségügyi okból történő egészségi adat kezelése

 1. Érintettek köre: adatkezelő munkatársai, aki egészségi állapottal kapcsolatos adatot oszt meg Adatkezelővel. Ebben a körben kezelendő a megváltozott munkaképességgel rendelkező munkatárs adatai is.
 2. Cél: jogi kötelezettségek teljesítése a foglalkoztatás egészségüggyel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban történő bizonyítással kapcsolatban.
 3. Jogalap: jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés.
 4. A kezelt adatok köre:
  név* azonosítás
  egészségügyi adat* (orvosszakértői vélemény adata) ellenőrzés, bizonyítás
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az szállítmányozási adatokat adatkezelő munkatársa papír alapon vagy kifejezetten erre a célra használt elektronikus nyilvántartási rendszerben tárolja, kizárólag a legszükségesebb szállítmányozási adatokat veszi fel.
  2. Szállítmányozási adatokat kizárólag abban az esetben lehet továbbítani, ha érintett a továbbításhoz kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult a továbbítás címzettjének tudatában, vagy életveszély esetén, vagy az szállítmányozási és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 6. Adatkezelés időtartama: következő felülvizsgálat szerinti dokumentumig vagy jogszabályban (adójogi kedvezmények esetén) meghatározott 5 éves elévülési időszak végéig.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: harmadik fél számára csak és kizárólag az érintett kifejezett kérése, valamint jogi kötelezettség teljesítése miatt kerülhet sor adatközlésre. Adatkezelő a szolgáltatás ellátására adatfeldolgozót vesz igénybe (foglalkozás-egészségügyi szolgáltató).
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Adatkezelő által készített kép- és videofelvételek, hangfelvételek

 1. Érintettek köre: minden természetes személy (munkatárs is), aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön a szolgáltatás igénybevétele során). Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videofelvételt kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl. továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
 2. Cél: az érintettről beleegyezésével készített hang-, kép- és videofelvételek továbbítása a partner, vagy harmadik személy számára, Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele, Adatkezelő marketing tevékenységének elősegítése.
 3. Jogalap: érintett önkéntes, határozott és célra irányuló hozzájárulása,
 4. Kezelt adatok köre:
  érintettel készült hangfelvétel azonosítás, marketing
  érintett arcképmása* vagy azonosítás, marketing
  érintettről készült egyéb képfelvétel*, videofelvétel azonosítás, marketing
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység: érintettről vagy vele közvetlenül vagy közvetve összefüggésbe hozható dologról megfelelő eszközzel történő elektronikus adatrögzítés.
 6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: Adatkezelő a készült adatokat az érintett önkéntes hozzájárulásának megfelelően nyilvánosságra hozhatja, így az adatok harmadik felek számára elérhető lesz.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára.
 2. Cél: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 3. Jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása alapján.
 4. Kezelt adatok köre:
  név* azonosítás
  szül. hely, idő azonosítás
  hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat* hozzájárulás teljesítéséhez szükséges
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon (weboldalon vagy papír alapon) járul hozzá az adatok kezeléséhez.
  2. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.
 6. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ha ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.
 8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 9. Adatközlés: ha a hozzájárulás adattovábbítással kapcsolatos.
 10. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés

 1. Érintettek köre: minden természetes személy, aki a honlap használata céljából hozzájáruló nyilatkozatot ad adatkezelő számára az adatkezelő által üzemeltetett honlapokon keresztül.
 2. Cél: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
 3. Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulás alapján: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”
 4. Kezelt adatok köre: nincs személyes adatgyűjtés.
 5. Adatkezeléssel érintett tevékenység:
  1. Cookie-k (sütik): adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön adatkezelő a látogatóiról. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett felhasználó eszköze tárol.
   – PHPSESSID: személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. Adatkezelő a weboldalán kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó címét azonosítja. A cookie a böngésző bezárásakor vagy annak megnyitásától számított egy órán belül törlődik.
  2. Használt külső szolgáltatói cookie-k: az oldal nem használ harmadik féltől származó (third party cookie) cookie-t.
  3. Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat elektronikus úton kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán.
 6. Adatkezelés időtartama: felhasználó (érintett) egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit
 7. Adatkezelés módja: elektronikusan.13. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 8. Adatközlés: személyes adat közlése nem történik a weboldalak használata során.
 9. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.